Konya'da Tarihi Bir Anlaşma: Obruk Hanı 2032'ye Kadar Kiralanacak

Konya'nın gizemli tarihi mirası, dünyanın en eski otellerinden biri olan Obruk Hanı, Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü adına kayıtlıdır ve 2032 yılına kadar kiralanacak. Karatay Belediyesi tarafından titiz bir tadilat sürecinin ardından restore edilen bu benzersiz tesis, gelecek işletmecilerine büyülü bir tarihle dolu bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

konya-obruk-hani-kira-4

Obruk Hanı'nın kiraya verilme işlemi, 2886 Sayılı Kanun ve Şartnamesi gereği açık teklif usulü ile gerçekleştirilecek. Kiralama anlaşması, 1 inci yıl için belirlenen muhammen bedel üzerinden başlayacak. Ancak, 2 nci yıl ve sonraki yılların kira bedelleri, Tüketici Fiyat Endeksi'nin on iki aylık ortalamaları oranında artırılacaktır.

konya-obruk-hani-kira-2

İhale Tarihi ve Katılım Koşulları

Obruk Hanı'nın kiraya verilmesi için düzenlenen ihale, 01 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 15:00'te, Belediyemiz Encümenince, Encümen toplantı salonunda gerçekleşecek. İhaleye katılmak isteyenler, en geç ihale günü saat 12:30'a kadar geçici teminat bedelini Belediyemize nakit olarak yatırmaları veya 2886 Sayılı Kanun gereği teminat yerine geçen belgeleri Belediyemiz Gelir ve Tahakkuk Şefliğine ibraz etmelidirler.

konya-obruk-hani-kira-3

İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler şunlardır:

 • Dilekçe
 • Gerçek kişi olması durumunda, Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 • Tüzel kişi olması durumunda:
  • İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler
  • Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge
  • Tüzel kişiliğin imza sirküleri
  • İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Karatay Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair Gelir ve Tahakkuk Servisinden alacakları belge
  • İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi
  • İhaleye girecek her bir gerçek kişi veya tüzel kişilik daha önce Sosyal Güvenlik Kurumunun konaklama hizmeti faaliyetleri kısmında en az 100 yataklı otel işletmecisi olduğuna ve bu işyerinde en az 50 kişi çalıştırdığına dair ilgili kurumdan tevsik edilmiş geriye dönük 4 aylık sigorta prim bildirgelerini ibraz etmek zorundadır.

obruk-hani-ihale-sartlari-ve-tarihi

Ortak Girişimler ve Şartname Bilgileri

Önemli bir not olarak, ortak girişimlerin ihaleye başvurularının kabul edilmeyeceği belirtilmiştir. Şartname hakkında daha fazla detaylı bilgi almak isteyenler, Belediyemiz Gelir ve Tahakkuk Şefliği'nden detaylara ulaşabilirler. Ayrıca, Belediye Encümeni ihaleyi yapma veya yapmama konusunda ve uygun bedeli tespit etme konusunda serbesttir. Obruk Hanı'nın bu tarihi anlaşma ile yeni işletmecisine açılması, Konya'nın zengin tarihine saygı duruşu niteliği taşıyor. Obruk Hanı'nın gelecekteki dönüşümü ve yeniden canlanışı heyecanla bekleniyor.

konya-obruk-hani-kira-1