2023 yılında devlet dairelerine 1818 memur ve personel alımı sürüyor. Türkiye geneli farklı şehirlerde bulunan Kamu Kurumları, Belediyeler ve Üniversiteler, bünyelerindeki eksikliği karşılamak üzere 657 Sayılı Devlet memurları kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere mülakatsız personel alımı yapılacağını duyurdu. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya baktığımızda alımların lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylar arasından yapılacağı bildirildi. Peki hangi kadrolarda personel alımı yapılacak? Başvuru şartları nedir?

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

- Türk vatandaşı olmak. 

- 18 yaşını tamamlamış olmak. 

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak. 

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. ve akıl hastalığı veya bedensel engel ile engelli olmamak. 

KONTENJAN DAĞILIMI NEDİR?

Lise Mezunu: 90 Memur Personel Alımı,

Ön Lisans Mezunu: 728 Memur Personel Alımı,

Lisans Mezunu: 1000 Memur Personel Alımı.

LİSE MEZUNU KADROLAR

En az lise mezunu kadrosunda yapılacak alımlar şu şekilde; 1 Memur, 4 Sağlık Memuru, 8 Şoför, 77 Teknisyen,

ÖN LİSANS MEZUNU KADROLAR

Ön Lisans mezunu memur alımı yapılacak kadrolar şu şekilde;

 • 34 Anbar Memuru,
 • 75 ARFF Memuru,
 • 7 Aşçı,
 • 29 Bilgisayar İşletmeni,
 • 1 Dava Takip Memuru,
 • 5 Eksper,
 • 20 Hastabakıcı,
 • 65 Hizmetli,
 • 30 İş Makinası Sürücüsü,
 • 2 İtfaiyeci,
 • 4 Kondoktör,
 • 90 Koruma ve Güvenlik Görevlisi,
 • 3 Köprü Operatörü,
 • 103 Memur,
 • 24 Muhasebeci,
 • 2 Programcı,
 • 2 Sağlık Memuru,
 • 7 Sağlık Teknikeri,
 • 2 Sekreter,
 • 64 Şoför,
 • 123 Tekniker,
 • 35 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni,
 • 2 Veteriner Sağlık Teknikeri,

LİSANS MEZUNU KADROLAR

Lisans mezunu memur alımı yapılacak kadrolar şu şekilde;

 • 1 Anbar Memuru,
 • 30 Apron Memuru,
 • 35 Avukat,
 • 66 Bilgisayar İşletmeni,
 • 1 Grafiker,
 • 20 Hazine Avukatı,
 • 7 Hemşire,
 • 3 İstatistikçi,
 • 7 Kimyager,
 • 4 Kütüphaneci,
 • 283 Memur,
 • 8 Merkezi Satınalma Uzman Yardımcısı,
 • 10 Mimar,
 • 3 Muhasebeci,
 • 439 Mühendis,
 • 4 Mütercim,
 • 1 Öğretmen,
 • 1 Perfüzyonist,
 • 2 Peyzaj Mimarı,
 • 2 Programcı,
 • 4 Psikolog,
 • 5 Puantör,
 • 1 Sağlık Fizikçisi,
 • 20 Stajyer Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı,
 • 4 Şehir Plancısı,
 • 1 Tahsildar,
 • 1 Teknik Öğretmen,
 • 2 Tercüman,
 • 3 Uzman,
 • 26 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni,
 • 1 Veteriner,
 • 4 Veteriner Hekim,
 • 1 Veznedar,

BAŞVURU

KPSS 2023/1 kapsamında yapılacak olan alımlara başvurular 13 Temmuz tarihinde sona erecek olup başvurular  ÖSYM İnternet adresinden gerçekleştirileceklerdir.

LİSE-ÖN LİSANS VE LİSANS TERCİH KLAVUZU İÇİN TIKLAYIN