Karatay Belediyesi, Sıfır Atık yönetmeliği kapsamında sorumluluğu altında bulunan ambalaj atıklarını değerlendirmek amacıyla 2000 ton karışık ambalaj atığının satışını gerçekleştirecek. İhale, 27 Eylül 2023 tarihinde saat 15:00'te Belediye Encümeni tarafından Karatay Belediye Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacak.

İhale Katılmak İçin Başvuru ve İletişim Bilgileri:

İhaleye katılmak isteyenlerin aşağıda belirtilen şartları yerine getirmesi gerekmektedir:

 • Türkiye'de tebligat için adres ve kanuni ikametgahın olması.
 • Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti.
 • İhaleye katılmak isteyenlerin Toplama Ayırma Tesisi lisans ve yetki belgelerine sahip olmaları (lisans tarihleri ihale gününde geçerli olmalıdır).
 • Gerçek kişi olanların kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası'ndan odaya kayıtlı olduklarını gösterir belge.
 • Geçici Teminat Makbuzu.
 • İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz ve tutanak.
 • Gerçek kişiler için noter tasdikli imza sirküsü veya vekaleten iştirak ediliyorsa isteklerin adına teklif verme yetkisi olduğuna dair noter tasdikli vekaletname.
 • Tüzel kişi olanların tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösteren belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı.
 • Tüzel kişi olanların son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
 • Şirket, dernek, cemiyet gibi tüzel kişiler adına gireceklerin noter tasdikli vekaletname ve yetki belgesi veya ortaklık beyannamesi.
 • Gelir ve Kurumlar Vergisi ile SGK prim borcu olmadığına dair belgeler.

İhaleye katılmak isteyenlerin bu belgeleri temin ederek başvuru yapmaları gerekmektedir. Ayrıca, katılımcıların Karatay Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden kira ve belediyeye vergi borcunun olmadığını belgelemeleri veya bu borcu olmadığını gösterir belge alması gerekmektedir.

İhaleyi kazanan taraf, sözleşme öncesi masrafları (basın ilan bedeli, ihale karar pulu, noter masrafları vb.) ödemekle yükümlü olacaktır. Muhammen bedel tutarı KDV hariç olarak belirlenmiştir.