Konya Büyükşehir Belediyesi Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı, Kadınhanı İlçesi'nde bulunan Ünveren Mahallesi'nde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projesi kapsamında riskli alanları ilan etti. Bu kapsamda taşınmaz sahiplerine ihtar gönderildi.

İhtara konu olan alanlar, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un 2. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca, 05/08/2021 tarih ve 4332 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile "Riskli Alan" olarak ilan edildi. Bu kararın ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı geçici olarak yetkilendirildi.

6306 Sayılı Kanun Uygulama Yönetmeliği'ne göre, riskli alanlarda yapıların yıkılmasına gerek olmaksızın, parsellerin tevhit edilmesi, imar adası bazında uygulama yapılması, ifraz, taksim, terk, ihdas ve tapuya tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesi gibi adımlar atılabilmektedir.

Paydaşların kararları ise sahip oldukları hisselerin oranına göre alınmaktadır. 21 Ağustos 2023 tarihinde yapılan toplantıda, Konya Büyükşehir Belediyesi Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı, Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü tarafından arsa paylarına göre üçte iki çoğunlukla kararlar alındı.

Taşınmaz sahipleri, 15 gün içerisinde belirtilen şartlara uygun olarak İdare'ye başvurarak taşınmazlarının durumunu güncelleyebileceklerdir.

Bu süre zarfında taşınmaz sahiplerine sunulan seçenekler arasında mevcut taşınmazdaki hakların "Kadınhanı İlçesi, Ünveren Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi" kapsamında taşınması, taşınmazın tamamı için lisanslı değerleme kuruluşuna tespit ettirilen bedelin hisselerine düşen kısmının nakit olarak ödenmesi veya taşınmazın satılması gibi seçenekler bulunmaktadır.

Taşınmaz sahipleri, belirtilen süre zarfında herhangi bir anlaşma yapmazlarsa, arsa paylarının Sermaye Piyasası Kuruluna kayıtlı değerleme kuruluşları tarafından tespit edilen rayiç değerden az olmamak üzere açık artırma usulü ile satılacağını kabul etmiş olacaklardır. Riskli yapılarda ise anlaşma sağlanamazsa, Bakanlık tarafından rayiç bedel ödenmek kaydıyla tapuda Hazine adına resen tescil edilecektir.

Bu ihtarla ilgili tüm detaylar Konya Büyükşehir Belediyesi Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından ilan edilmiştir.