Konya Büyükşehir Belediyesi, Doğanhisar Meydan Düzenlemesi yapım işi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesi gereği açık ihale usulünü benimseyecek. İhaleye katılmak isteyenler, tekliflerini sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden sunabilecekler.

İhale Konusu

İhale konusu iş, 192 kalem meydan düzenlemesini içeriyor. Bu düzenlemeler arasında 30x60x6cm boyutlarında kumlamalı andezit taşından kaplama da bulunuyor. İhale, Doğanhisar ilçesinde gerçekleştirilecek ve işin tamamlanması için 300 takvim günü süre verilecek.

İhale Tarihi ve Yeri

İhale, 9 Ekim 2023 tarihinde saat 11:00'de Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Yerleşkesi Yapım İhaleleri Şube Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek.

Katılma Şartları

İhaleye katılabilmek için isteklilerin bazı belgeleri sunmaları gerekiyor. Bunlar arasında iş deneyim belgeleri, ekonomik ve mali yeterliliği gösteren belgeler ve teklif mektubu gibi belgeler bulunuyor.

En Avantajlı Teklif

İhalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre değerlendirilecek.

Yerli İstekliler İçin

Sadece yerli isteklilerin katılabileceği bu ihale, yerli müteahhitlerin iş fırsatlarını değerlendirmelerine olanak sağlıyor.

doganhisar-ihale

İhale Dokümanı ve Teklif Süreci

İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilecek, ancak teklif vermek isteyenlerin bu dokümanı e-imza kullanarak indirmeleri gerekecek. Teklifler elektronik ortamda hazırlanacak, e-imza ile imzalanacak ve EKAP üzerinden gönderilecek.

Geçici Teminat ve Diğer Detaylar

Teklif verenler, teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. İhalede elektronik eksiltme yapılmayacak ve verilen teklifler 120 takvim günü boyunca geçerli olacak.

Konsorsiyum Kısıtlaması

Bu ihalede konsorsiyum olarak teklif verme imkanı bulunmuyor.

Sınır Değer Katsayısı

İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (N) 1,20 olarak belirlenmiş, sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri reddedilecektir.