Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Konyaspor Yönetim Kurulu, Fatih Özgökçen başkanlığında toplanarak aşağıda belirtilen kararı almıştır:

Konyaspor Spor Kulübü Yönetim Kurulu’nun 17.07.2023 tarih ve 20 sayılı kararı ile Kulübümüzün 1. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın aşağıdaki gündem maddelerine göre 01 Ağustos 2023 Salı günü saat 19.00'da Horozluhan Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi No:62/1 Selçuklu / KONYA adresinde (Selçuklu Belediye Kongre Merkezi) yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde II. Toplantının 8 Ağustos 2023 Salı günü aynı yer ve saatte yapılmasına karar verilmiştir.
 
Değerli kulüp üyelerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
KONYASPOR KULÜBÜ
 
GENEL KURUL GÜNDEM:

 
1. Yoklama ve toplantının açılışı,
2. Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın oluşumu,(1 Divan Başkanı, 1 Divan Başkan Yardımcısı, 3 Katip Üye Seçimi)
3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunuşu,
4. Konyaspor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı’nın Konuşması
5. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Mali tabloların okunması, değerlendirilmesi ve Yönetim Kurulunun ibrası,
6. Denetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, değerlendirilmesi ve ibrası,
7. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan tahmini bütçenin veya ek bütçenin görüşülmesi, bütçenin aynen veya değiştirerek kabul edilmesi,
8. Gerektiğinde bütçe tadili yapması için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
9. Konyaspor Spor Kulübü için gerekli olan taşınır taşınmaz malların satın alınmasına, mevcut taşınır, taşınmaz malların satılmasına, kiraya verilmesine, tahsisine, bu taşınmazlarla ilgili işletme ve ortaklık sözleşmesi yapılmasına veya spor kulübünün sahibi olduğu taşınır taşınmaz mallar üzerine rehin / ipotek veya ayni ve şahsi hakların ve mükellefiyetlerin tesisi hususunda ve yine spor kulübünün amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yönetebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu Kararı ile nakit, kredili mal ve hizmet alımları konusunda borçlanma yapabilmesi için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi 
10. Şirketleşmeye, ticari şirketler, ticari işletmeler veya vakıflar kurmaya veya kurulmuş bulunanlara katılmaya, bunlardan ayrılmaya ilişkin Yönetim Kurulu’na yetki verilmesinin görüşülmesi,
11. Spor kulübüne ait futbol branşının şirketleşmesi ve dernekten şirkete devri için yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi,
12. Spor kulübü bünyesinde spor dallarının kurulmasına veya bunların kapatılmasına karar vermek için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
13. 7405 sayılı Kanunun 20’nci maddesinde belirtilen karar alma çoğunluğuna ve sınırlamalara uyulmak suretiyle Yönetim Kuruluna borçlanma gelir ve alacaklarını devretme yetkisi verilmesi,
14. Kuruluş amacına uygun tesisler kurmak için Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi,
15. Spor okulları, kurslar, seminerler ile her türlü spor faaliyetine katılacak olan kişilerden alınacak ücret ve kayıt kabul şartlarını belirleme konularında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
16. Spor kulübünün üst kuruluşlara üye olması veya üyelikten ayrılması hakkında karar vermek ve bu konudaki iş ve işlemleri gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi,
17. Yurt içi ve yurt dışında şirketler kurmak veya kurulmuş şirketlerin paylarının satın alınması, spor kulübünün elinde bulunan şirket paylarının satılması, ortağı olduğu şirketlerin halka açılması, şirketlerden ayrılmaya karar verilmesi konularında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 
18. Spor Kulübünün yurtiçi veya yurtdışında kurulmuş veya kurulacak spor kulüpleri arası birlik ve federasyonlara katılmasına, ayrılmasına, uluslararası faaliyet ve işbirliğinde bulunması gibi hususlarda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
19. Spor Kulübünün kurduğu veya kuracağı vakıflar eliyle yükseköğretim ve ortaöğretime dayalı eğitim ve öğretim kurumlarının kurulması ile kuruluş esas ve usullerinin tespiti hususlarında yönetim kuruluna yetki verilmesi,
20. Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Delegelerinin tespiti,
21. Yönetim kuruluna sulh ve ibra yetkisi verilmesi,
22. Başkan, Yönetim Kurulu, Disiplin ve Denetleme Kurulu aday listelerinin Başkanlık Divanı’na teslimi,
23. Başkan adaylarının konuşmaları,
24. Yönetim Kurulu Başkanı (Spor Kulübü Başkanı) ile Yönetim Kurulu, Disiplin ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,
25. Dilek, Temenni ve Kapanış