Konya'nın Karatay Belediyesi, şehirdeki gayrimenkullerini satışa sunmaya hazırlanıyor. Belediye, 2886 Sayılı Kanun ve ilgili şartnameler doğrultusunda gerçekleştirilecek bir ihale ile bazı mülkiyetlerini yeni sahiplerine devretmeyi planlıyor.

İhale, 3 Eylül 2023 Çarşamba günü saat 15:00'te Belediye Encümenince, Encümen toplantı salonunda gerçekleştirilecek. İhaleye katılmak isteyenlerin, 13 Eylül 2023 Çarşamba günü saat 12:30'a kadar geçici teminat bedelini Belediyeye nakit yatırmaları veya 2886 sayılı kanuna uygun teminat yerine geçen belgeleri hazırlayarak Yazı İşleri Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekiyor. Posta ile gönderilerde gecikmeler kabul edilmeyecek.

Satılacak araziyle ilgili bilgiler şu şekilde:

karatay-belediyesi-satilik-arazi-01-eylul-2023

Satılacak olan gayrimenkullerin bedeli, sözleşme tarihinde %15'i peşin olarak alınacak ve kalanı 1 ay sonra başlayarak 19 eşit aralıklı taksit halinde ödenebilecek. Ayrıca, satışlar 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 17-4lp maddesi gereği KDV'den muaftır.

konya-karatay-satilik-arazi

İhaleye katılmak için gereken belgeler şunlardır: A. Dış zarf

  • Müracaat dilekçesi (ADNKS'nde bulunan adres yazılacak)
  • Nüfus Cüzdanı fotokopisi
  • Geçici teminat (2886 sayılı D.İ.K.'nun 26. maddesinde belirtilen değerler geçerlidir.)
  • Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlilerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya ilgili belgeler ile Ticaret ve/veya Sanayi Odası ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge ve tüzel kişiliğin imza sirküleri
  • İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa, Noter tasdikli vekaletname ve Noter tasdikli imza beyannamesi
  • İhalelere katılacak gerçek veya tüzel kişilerin Karatay Belediyesine borcu olmadığına dair belge
  • Ortak girişim olması durumunda, ortakların hisse oranlarını gösteren Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

B. İç zarf

Tartıştığı annesine kıydı, kısa sürede yakalandı Tartıştığı annesine kıydı, kısa sürede yakalandı
  • Teklif mektubu

Detaylı bilgilere ulaşmak ve şartname hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler, Karatay Belediyesi Gelir ve Tahakkuk Şefliği'ne başvurabilirler.

Karatay Belediye Encümeni, ihaleyi yapma ve uygun bedeli tespit etme konusunda serbesttir. İhaleye katılmak isteyenlerin gerekli belgeleri tamamlamaları ve ihale tarihini kaçırmamaları önemlidir.